top of page

Podmienky prijatia

Kopie psk-logo.png

Podmienky prijatia 

do DSS, Zariadenia podporovaného bývania a Špecializovaného zariadenia a Domova na pol ceste

 

 Prijatie občanov do zariadenia sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá:,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na webovej stránke: www.vucpo.sk (infoservis-tlačivá-žiadosti),  alebo na oddelení sociálnych vecí Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov alebo si ich môžete stiahnuť tu  (Stiahnuť žiadosť o posúdenie odkázanosť  a . Stiahnuť lekársky  nález )

Dôsledne vyplnenú ,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych vecí Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov, alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Prešovského samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Prešovského samosprávneho kraja ,,Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ , ktoré vydáva ÚPSK sociálny odbor. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. stiahnúť žiadosť 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať nasledovné  prílohy:

a/ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

b/ potvrdenie o výške príjmu

c/ v prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony, doloží rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, alebo o obmedzení na právne úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

d/ doklady o majetkových pomeroch – Čestné prehlásenie  stiahnuť prehlásenie

e/ ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže žiadosť v jej mene a s jej súhlasom podať aj iná fyzická osoba a to na základe doloženia potvrdenia od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave stave tejto fyzickej osoby (žiadateľa)

f/ iné doklady (potvrdenie o bezinfekčnosti)

 

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  vzor zmluvy

Zmluva sa uzatvára medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Prijatie prijímateľa do zariadenia

 

Postup pre prijatie do Domova na pol ceste

 1. Podanie písomnej Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby (Stiahnuť žiadosť – PDF)

Spolu so žiadosťou je potrebné priložiť nasledovné dokumenty (ich fotokópie):

  • preukaz totožnosti

  • rozsudok o rozvode, úprave práv a povinností rodičov voči maloletým deťom, vdovstvo, exekúcie a iné…

  • doklad o konaní na príslušnom orgáne (ÚPSVaR – oddelenie SPO)

  • rozhodnutie súdu o výške výživného alebo o konaní vo veci výživného

  • potvrdenie o príjmoch (evidencia na ÚPSVaR, potvrdenie o dávke sociálnej pomoci), u osamelej tehotnej ženy – tehotenský preukaz

  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave , o bezinfekčnosti prostredia (z ktorého žiadateľ prichádza)

  • vyhlásenie o majetkových pomeroch-overené obecným respektíve mestským úradom – Čestné prehlásenie (Stiahnuť prehlásenie – PDF)

 1. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Domove na pol ceste

a/ Podkladom pre uzatvorenie zmluvy sú doklady:

  • žiadosť o poskytnutie sociálnej služby,

  • potvrdenie o príjme,

  • čestné vyjadrenie o majetkových pomeroch,

  • vyjadrenie lekára o zdravotnom stave, o bezinfekčnosti žiadateľa, príp. aj jeho detí,

  • záznam zo sociálneho šetrenia nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa.

b/ V prípade, ak žiadateľ spĺňa požadované podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v zmysle platných právnych predpisov, môže mu byť sociálna služba poskytnutá.

bottom of page