top of page

Úhrada za sociálnu službu

Kopie psk-logo.png

ÚHRADA ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.
Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.
V zmysle § 73 zákona o sociálnych službách prijímateľ nie je povinný platiť úhradu   za sociálnu službu
•    pri celoročnej pobytovej službe, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov.
•    pri celoročnej pobytovej službe – podporované bývanie, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov.
Prijímateľ platí časť úhrady za sociálnu službu:
•    pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej službe, ak je  jeho príjem vyšší ako suma 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.
•    pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej službe – podporované bývanie, ak je  jeho príjem vyšší ako suma 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.
Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov.
Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a túto nezaplatenú úhradu alebo jej časť nezaplatí za prijímateľa iná osoba na základe zmluvy ani zaopatrené plnoleté deti alebo  rodičia, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby.
Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS sa vypočíta podľa všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja.
Výška celkovej úhrady za poskytované služby v CSS sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje
•    pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou ako  30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti).
Ak sa prijímateľovi zabezpečí preprava, úhrada za prepravu sa určuje v zmysle platnej  smernice CSS  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 

Úhrada za sociálnu službu:
V domove sociálnych služieb /DSS/ a zariadení podporovaného bývania /ZPB/   a v ŠZ sa v súčasnom období platí úhrada v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

 

Zariadenie podporovaného bývania /ZPB/: 

Špecializované zariadenie /ŠZ/:

Domov na pol ceste:
Výška úhrady za ubytovanie v útulku a domove na polceste na deň na prijímateľa sociálnej služby, pričom za prijímateľa sa považuje dospelá fyzická osoba, sa určí: a) pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi vo výške mesačného príspevku na bývanie určeného v ustanovení § 14 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi b) pre poberateľa čiastočného invalidného dôchodku 3,00 € c) pre poberateľa rodičovského príspevku 3,00 € d) pre poberateľa plného invalidného, starobného alebo výsluhového dôchodku, dávky v nezamestnanosti a pre zamestnaného 6,00 € e) pre poberateľa peňažného príspevku na opatrovanie FO s ŤZP 6,00 € 4.2 Stravovanie (1) Stravná jednotka pre občana,

Výška úhrady za ubytovanie v útulku a domove na pol ceste na deň na prijímateľa, pričom za prijímateľa sa považuje dospelá fyzická osoba sa určí:
a.) pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi vo výške mesačného príspevku na bývanie určeného v ustanovení §14 ods.2 zákona NR SR č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi .......... 63,90 € / mesiac
b.) pre poberateľa čiastočného invalidného dôchodku ............................... 3,00 € na deň / 90 € mesiac
c.) pre poberateľa rodičovského príspevku ................................................300€ na deň / 90€ mesiac
d.)  pre poberateľa plného invalidného, starobného alebo výsluhového dôchodku, dávky v nezamestnanosti  a pre zamestnaného vo výške .................................................................. 6,00 €  na deň / 180€ mesiac
e) pre poberateľa peňažného príspevku na opatrovanie FO s ŤZP  ........................6,00 € na deň/ 180€ na mesiac

 

bottom of page