top of page

Domov na pol ceste

Kopie psk-logo.png
Kopie Domov na pol ceste .jpg

V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

V domove na pol ceste sa poskytuje


1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b, zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
c, utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť

 

Úhrada nákladov v domove na pol ceste sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého účinnosť nadobudol 01.07.2019.


Kapacita zariadenia: 13 miest
Kontaktná adresa:
Domov na pol ceste
Dobrianskeho 53
068 01 Medzilaborce
Kontaktná osoba: Andrej Chamuľák, sociálny pracovník
Kontaktné telefónne číslo: +421903486060


Poštová adresa:
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
068 01 Kalinov 64
Telefónne číslo na Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov: 057/7321533
email: dsskalinov@centrum.sk

bottom of page