top of page

Špecializované zariadenie

Kopie psk-logo.png
IMG_2253.JPG

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus.
V špecializovanom zariadení sa:
b, poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, prane, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie,
b, zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmová činnosť,
c, utvárajú podmienky na

1. úschovu cenných vecí,

Úhrada nákladov v špecializovanom zariadení sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého účinnosť nadobudol 01.07.2019.


Kapacita zariadenia: 6 miest
Kontaktná adresa:
Špecializované zariadenie
Dobrianskeho 52
068 01 Medzilaborce
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Palejová
Kontaktné telefónne číslo: 0903486060
Poštová adresa:
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
068 01 Kalinov 64
Telefónne číslo na Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov: 057/7321533
email: dsskalinov@centrum.sk

bottom of page