top of page

Domov sociálnych služieb

Kopie psk-logo.png
tempImage5YCgf3.jpg

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba 
1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo 
2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.  

V DSS sa: 
a, poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
5. ubytovanie, 
6. stravovanie, 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
8. osobné vybavenie, 
b, zabezpečuje  
1. rozvoj pracovných zručnosti, 
2. záujmovú činnosť,
c, utvárajú podmienky na  
1. úschovu cenných vecí, 

Úhrada nákladov v domove sociálnych služieb sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého účinnosť nadobudol 01.07.2019.

Kapacita zariadenia: 50 miest
Kontaktná adresa:
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
Kalinov 64
068 01 Kalinov
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Torhanová
Kontaktné telefónne číslo: 057/7321533
email: dsskalinov@centrum.sk

bottom of page