top of page

História

Kopie psk-logo.png
Kalinov2.jpg

Domov sociálnych služieb Kalinov sa nachádza vo Východoslovenskom regióne, v obci Kalinov. Obec leží v severovýchodnej časti regiónu, v nadmorskej výške 453 m v Nízkych Bezkydoch. Obec bola založená humenskými Drugethovcami v druhej polovici 16.storočia. V archívoch sa prvý raz spomína v roku 1595 .O pomenovaní obce Kalinov existuje niekoľko legiend, ktoré hovoria, že sa tu prvý nasťahoval pastier, ktorého nazývali Kalinov. Ďalšia hovorí, že cesta z Vydrane do Kalinova má zákrutu ako koleno a iné zase tvrdia, že sa obec nazýva Kalinov, lebo v okolí prvých obyvateľov rástla po medziach kalina. História obce Kalinov je  aj spojená s druhovu svetovou vojnou, ako  prvou oslobodenou obcou v  Československu /21.9.1944/. Každoročne milovníci histórie sa schádzajú pri pamätnom  akte kladenia vencov hrdinom druhej svetovej vojny.

 

Kamenná budova domova sociálnych služieb leží takmer na okraji obce avšak v radovej zástavbe obce, v tichom prostredí a je akousi historickou súčasťou obce. Túto budovu začali stavať ešte v roku 1928 a v tomto období bola vybudovaná pre príslušníkov finančnej stráže. Slúžila pre ochranné účely štátnych hraníc. Počas frontových udalostí ako aj po oslobodení obce, boli v budove ubytovaní občania obce Kalinov a to až do roku 1948 /obec bola vypálená/. Do roku 1956, bolo terajšie DSS obývané opäť príslušníkmi finančnej stráže – pohraničnej. V rokoch 1957 – 1960 bola v miestnej budove zriadená lesnícka škola – 3. ročné odborné učilište.

Dňom 2. augustom 1962, bol v tejto budove zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne a duševne postihnutú mládež obojstranného pohlavia a to na základe rozhodnutia ONV v Humennom. V tomto čase bol počet obyvateľov 18. V roku 1966 sa začala v areáli ÚSS stavať nová budova /tzv. herňa/, ktorá mala slúžiť pre rehabilitačné účely a na prevádzanie rôznych ručných prác. V tom istom roku sa počet obyvateľov zvýšil na 60, a o ich starostlivosť sa staralo 10 rehoľných sestier V roku 1968 sa stav zverených klientov zvýšil na 85 a rehoľných sestier bolo na vykonávanie sociálnej aj zdravotnej starostlivosti 12 spolu s ďalšími 36 pracovníkmi, z ktorých 19 boli zdravotné pracovníčky. V roku 1969 sa začali prvé práce pri adaptácii priestorov domova sociálnych služieb, a to zavedením ústredného kúrenia, teplej vody a vybudovanie studne, ktorej prameň DSS využíva dodnes.

 

Od 1. júla 1974 bol zriadený Okresný ústav sociálnych služieb v Humennom, kde bol pričlenený aj vtedajší Ústav sociálnej starostlivosti v Kalinove, a to po stránke riadenia a hospodárenia zariadenia.

 

V roku 1978 OÚSS zakúpil súkromný rodinný dom, ktorý slúžil na ubytovacie účely pre pracovníkov zariadenia. Po presťahovaní rehoľných sestier do vykúpeného domu sa uvoľnili priestory pre klientky. Od hlavnej budovy je vzdialený cca 200 m a v súčasnosti slúži ako tréningové chránené bývanie.

Na základe legislatívnych zmien v roku 1990 (zákon č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia) došlo 1. januára 1991 k zániku Okresného ústavu sociálnych služieb v Humennom. Spomínaným zákonom, konkrétne § 41, ods. 2 nadobudli ústavy sociálnej starostlivosti právnu subjektivitu. Od 1. júla 1998 v zmysle § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 195/1998 o sociálnej pomoci a zákona č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách, Krajský úrad v Prešove zriadil Domov sociálnych služieb pre mládež a dospelých.

Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti na Prešovský samosprávny kraj od 1.7.2002 sa začala písať nová kapitola rozvoja DSS Kalinov. Na základe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji bol vypracovaný Transformačný projekt DSS Kalinov za účelom riešenia problematiky kvality poskytovaných sociálnych služieb. V rámci údržby došlo k značným zmenám interiéru sociálnych zariadení /WC, kúpeľne/, výmene podláh, oprave priestorov suterénu, kuchynskej prevádzky a jej vybavenia, kotolne, skladových priestorov, jedálenských priestorov, vnútornej kanalizácie, ústredného kúrenia. 

Pre nevyhnutnosť získať priestory, ktoré by napomohli skvalitneniu potrieb klientov – zväčšenie životného priestoru, zlepšiť výchovný proces a samotnú sebarealizáciu klientov, bola v roku 2005 kapacita zariadenia znížená na 70 klientov.

Keďže vytvorenie ďalších priestorov v našom zariadení je v štádiu rozvoja, veľkou pomocou pre skvalitnenie života našich klientov bol projekt SOP - ĽZ ľudské zdroje v spolupráci s DSS Ličartovce. Prostredníctvom tohto projektu sú v jednej z budov organizačných jednotiek DSS Kalinov vytvorené dielne, v ktorých prebiehali pracovné terapie zamerané na prácu s drevom, aranžovanie kvetov a bytových doplnkov, prácu s textilom. Z radov nezamestnaných boli vyškolení a prakticky pripravení pracovníci, z ktorých na úsek sociálnej práce sa prijali traja odborní zamestnanci a tým sa skvalitnila práca na tomto úseku, čo dopomohlo k uspokojovaniu potrieb klienta.

1. januára 2012 došlo k preregistrácii a premenovania zariadenia Domova sociálnych služieb na Centrum sociálnych služieb Dúhový sen s pričlenenými organizačnými jednotkami – Domov sociálnych služieb, Domov na pol ceste a Zariadenie podporovaného bývania.

V máji 2018 sme začali poskytovať nový druh sociálnych služieb- Špecializované zariadenie pre autistov.

192028.JPG
IMG_20201005_064133.jpg
IMG_20201005_064101.jpg
bottom of page