top of page

O Nás

Kopie psk-logo.png

Domov sociálnych služieb vznikol 2. augusta 1962 ako koedukačný ústav pre telesne a duševne postihnutú mládež, a to na základe rozhodnutia ONV v Humennom. Od 1.júla 2002 je zriaďovateľom DSS Kalinov Prešovský samosprávny kraj. K DSS boli zároveň pričlenené organizačné jednotky: Domov pre osamelých rodičov, Útulok pre mládež so sídlom v Medzilaborciach.

 Dňa 01.01.2010 boli tieto organizačné jednotky zrušené a bol zriadený Domov na pol ceste s kapacitou 13 miest.

01. januára 2012 došlo k preregistrácii a premenovania zariadenia Domova sociálnych služieb na Centrum sociálnych služieb Dúhový sen s pričlenenými organizačnými jednotkami – Domov sociálnych služieb, Domov na pol ceste a Zariadenie podporovaného bývania.

  • V domove sociálnych služieb v Kalinove sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. Kapacita zariadenia - 50 miest.

  • V zariadení podporovaného bývania, sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Kapacita zariadenia – 10 miest.

  • V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. Kapacita zariadenia – 13 miest.

  • V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej   osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň  odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus. Kapacita zariadenia - 6 miest.

Forma hospodárenia:

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti.

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom Centra sociálnych služieb Dúhový sen je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Sociálna práca v Centre sociálnych služieb od svojich začiatkov prešla rôznymi etapami vývoja. Od úplnej izolácie jedinca s mentálnym postihnutím od spoločnosti, až po moderné súčasné chápanie jeho plnohodnotného postavenia v spoločnosti. V našom domove uplatňujeme nové formy integrácie, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov. V tejto práci sa zameriavame na ich integráciu, formou pracovnej činnosti, kultúrneho života, rekondičnej a záujmovej činnosti. 

 

  Hodnoty  našej organizácie

 

K R E A T Í V N O S Ť

E M P A T I A

Č E S T N O S Ť

P R A V D O V R A V N O S Ť

Z O D P O V E D N O S Ť

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v domove sociálnych služieb sa poskytuje


1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácií v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
2. Sociálne poradenstvo – je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií.
3. Sociálna rehabilitácia – je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvikov prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálna komunikácia.

4. Ubytovanie - ubytovanie v CSS je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. CSS je ústretový a v rámci možností umožňuje klientom zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu ide najmä o osobné veci klienta – rádio, televízor, obrázky, hračky,...), s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď klienta, alebo jeho spolubývajúceho. V DSS sa bývanie poskytuje formou celoročného pobytu.
5. Opatrovateľská činnosť - Opatrovateľskú starostlivosť v CSS zabezpečujú odborní zamestnanci - sestry v ZSS a opatrovateľky. Títo zamestnanci musia spĺňať podmienky na výkon tohto povolania. Opatrovanie zahrňuje rad úkonov ako: pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní a vyzliekaní, stravovaní, pomoc pri imobilite, pomoc pri starostlivosti o lôžko, sprevádzanie na lekárske vyšetrenia. Opatrovateľky sa v nemalej miere podieľajú aj pri rôznych záujmových činnostiach. V CSS lekársku zdravotnú starostlivosť poskytujú privátni a odborní lekári. Títo dochádzajú do zariadenia 1x týždenne alebo podľa potreby.
6. Stravovanie - je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

Pôvodný stav stravovacej prevádzky :

Súčasný stav stravovacej prevádzky :

7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vo vlastnej réžii CSS.
8. Osobné vybavenie - osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné vybavenie DSS poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

 

Sociálna práca v Centre sociálnych služieb od svojich začiatkov prešla rôznymi etapami vývoja. Od úplnej izolácie jedinca s mentálnym postihnutím od spoločnosti, až po moderné súčasné chápanie jeho plnohodnotného postavenia v spoločnosti. V našom domove uplatňujeme nové formy integrácie, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov. V tejto práci sa zameriavame na ich integráciu, formou pracovnej činnosti, kultúrneho života, rekondičnej a záujmovej činnosti. Veľký dôraz kladieme, na využívanie možnosti ponúkaných projektoch, ktoré nám slúžia na zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

bottom of page