top of page

Organizačné jednotky

White Abstract
tempImageyFFOhD.jpg
Domov socialnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku

White Abstract
tempImageQ8dF85.jpg
Domov na pol ceste

V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii...

White Abstract
tempImageu57gBT.jpg
Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku...

White Abstract
Špecializované_zariadenie.jpg
Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby...

bottom of page