top of page

Podávanie

Podnetov

Kopie psk-logo.png

Podávanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou v zmysle zákona

č. 54/2019 Z. z. v znení neskorších zákonov je možne týmito spôsobmi:

      -   písomne na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,

      -   obálka s podnetom musí byť označená:

          Oznámenie – protispoločenská činnosť, NEOTVÁRAŤ,  

      -   ústne,  elektronický na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk.

 

Zodpovedná osoba : Ing. Jozef Hudák - hlavný kontrolór UPSK V Kalinove dňa 29.3.2019

bottom of page