top of page

Poskytované služby

V DSS (domove sociálnych služieb ) sa podľa § 38 Zákona 448/2008 o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3. 

 V domove sociálnych služieb sa poskytujú: 

a/ odborné činnosti

          poskytovanie základného sociálneho poradenstva

          poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

          poskytovanie sociálnej rehabilitácie

          zabezpečovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

          zabezpečovanie rozvoj pracovných zručností

 b/ obslužné činnosti

          ubytovanie

          stravovanie

          upratovanie

          pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 c/ ďalšie činnosti

          utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí

          utváranie podmienok na vzdelávanie

          utváranie podmienok na záujmovú činnosť

          poskytovanie osobného vybavenia

 

 V zariadení podporovaného bývania

sa okrem dohľadu
 poskytuje


1. ubytovanie,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,


b, utvárajú podmienky na 

1. prípravu stravy,

2. upratovanie,

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne  a šatstva,
c, vykonáva sociálnu rehabilitáciu .

 

 

 V špecializovanom zariadení sa poskytujú:

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä, pervazívna vývinová porucha autistického spektra, 

a/ odborné činnosti

         poskytovanie základného sociálneho poradenstva

          poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

          poskytovanie sociálnej rehabilitácie

          zabezpečovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

         zabezpečovanie rozvoj pracovných zručností

 b/ obslužné činnosti

         ubytovanie

          stravovanie

          upratovanie

          pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 c/ ďalšie činnosti

          utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí

          utváranie podmienok na vzdelávanie

          utváranie podmienok na záujmovú činnosť

          poskytovanie osobného vybavenia

  „CSS Kalinov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. „CSS Kalinov je koedukované zariadenie, ktoré poskytuje fyzickým osobám sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Forma sociálnej služby v zariadení je pobytová celoročná, Sociálna služba v „CSS Kalinov vychádza z práva fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti. 

Službu v ZSS zabezpečujú sociálni pracovníci, zdravotný personál, pedagogicko-odborní zamestnanci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, rehabilitačný pracovník, a zamestnanci administratívy, stravovacej prevádzky a údržby.

V DSS a ZPB  a Špecializovanom zariadení sa poskytujú a zabezpečujú odborné a obslužné činnosti.

Medzi odborné činnosti v „K CSS Kalinov patrí:

 1. Základné sociálne poradenstvo, kde ide o posúdenie povahy problému PSS a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 2. Sociálna rehabilitácia poskytuje sa za účelom podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti PSS. Jej cieľom je rozvoj a nácvik zručností, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách PSS.

 3. Filozofiou ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení je uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb PSS. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotnícki zamestnanci metódou ošetrovateľskej rehabilitácie, ktorí skúmajú ošetrovateľské aspekty starostlivosti o PSS, interakcie medzi osobou, zdravím a prostredím. Pracujú metódou ošetrovateľského procesu. Prioritná úloha a poslanie zdravotníckeho personálu je z hľadiska starostlivosti –  zdravie PSS.

 4. Cieľom rozvoja pracovných zručností v zariadení je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu a samostatnosť PSS, pomôcť PSS osvojiť si pracovné návyky a zručnosti pri vykonávaní rôznych pracovných aktivít. Prijímateľovi sa poskytuje výber  pracovných  aktivít podľa jeho záujmu, schopností a zručností. Techniky rozvoja pracovných zručností sa zameriavajú na rozvoj fyzických, mentálnych schopností ako aj rozšírenie pracovného potenciálu PSS.

 5. Alternatívne terapeutické prístupy využívajú techniky muzikoterapie, arteterapie, pohybovej terapie a terapie v miestnosti snoezelen. Poskytované terapie v zariadení  vychádzajú z troch prístupov.  Po prvé terapie ako terapeuticko orientovaný prístup, kedy je predpokladom jasná východisková diagnóza s cielene použitými intervenciami. Ďalej terapia ako pedagogicko-podporný prístup, kde ide o podporné opatrenia výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä podporu kognitívnych procesov (vnímania, rozšírenie poznávania, zvýšenie koncentrácie a pod.) a integráciu. Tretím prístupom je terapia ako voľná ponuka, kedy terapia slúži na navodenie pokoja a zotavenie, načerpanie síl a môže byť za istých predpokladov ponukou pre každého, bez priameho vopred plánovaného terapeutického alebo pedagogického zásahu. Ide o ponuku plnohodnotného trávenia voľného času. Terapie sú vykonávané prostredníctvom špeciálneho odborníka.

 6. K rozšíreniu spektra poskytovanej sociálnej služby patria aj voľno-časové aktivity a záujmové činnosti. Zariadenie poskytuje prijímateľom možnosť výberu z kultúrnej činnosti, športovej činnosti a rekreačnej činnosti. PSS sa môže napríklad realizovať v dramatickej,  pohybovej, športovej a výtvarnej záujmovej činnosti ako i v kulinárskom krúžku.

 7. „ CSS Kalinov  v Špecializovanom zariadení pre školopovinných PSS zabezpečuje vzdelávanie spolu so Špeciálnou základnou školou internátnou a praktickou školou.   Individuálna edukácia vychádza z individuálnych vzdelávacích programov a  zameriava sa  na rozvoj sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, sociálneho správania a sociálnych zručností prijímateľa.

V „CSS Kalinov má každý PSS vypracovaný individuálny  plán (ďalej IP).  Záujmom IP je samotný prijímateľ so svojimi špecifickými potrebami.

Naši klienti majú možnosť navštevovať:

 KRAJČÍRSKÚ DIELNU   kde môžu - strihať molitan (výplň do vankúšov), venovať sa  strihaniu látok, tkaniu kobercov na dvoch krosnách, vyšívanie obrúskov rôznymi technikami, pomoc pri žehlení a prišívaní gombíkov práca na šijacom stroji,... -šitie rôznych tašiek-vyšívanie veľkonočných a vianočných pohľadníc -vyhotovenie rôznych postavičiek na veľkú noc (húsky, kuriatka...), na Vianoce (mikulášske čižmy ,vianočné ozdoby) Na prácu v dielni používame rôzne materiály: oblečenie z vlastných zdrojov a priadzu na tkanie, ktorú kupujeme. Prijímatelia sociálnych služieb si jemnú motoriku denne precvičujú trhaním, strihaním molitanu a odpadovej vlny, ktoré sa potom používajú ako náplň do vankúšov.  

   

PRÁCA V STOLÁRSKEJ DIELNI:

 • práca s drevom - výroba skladačiek, hračiek a iných výrobkov z dreva

 • pomoc pri oprave poškodených predmetov (napr. lavičiek) alebo zhotovovanie nových (záhradné sedacie súpravy)

 • sezónne práce – odpratávanie snehu, zametanie dvora, hrabanie lístia,

 • pomoc pri úprave hrobov zosnulých prijímateľov na obecnom cintoríne

 v  TVORIVEJ DIELNI pracujú prijímatelia s prírodným materiálom  aranžujú rôzne motívy a príležitosti, využívajú prírodné materiály na rôzne dekorácie.  Naši prijímatelia v rámci pravidelných záujmových aktivít a pracovných terapií vyrábajú za pomoci pracovníčky rôzne dekoračné výrobky a predmety, ktoré skrášľujú naše zariadenie. Učia  sa tu základné techniky práce s maliarskymi pomôckami, servítkové techniky, práce s papierom za doprovodu rôznych žánrov hudby.  

VÝROBA SVIEČOK odlievanie jednofarebných, viacfarebných sviečok -odlievanie ľadových sviečok

   

        Pracovná rehabilitácia sa v našom zariadení realizuje v týchto oblastiach:

a) pestovateľské  práce v záhrade (pestovanie zeleniny v skleníkoch, zber úrody), 

b) úprava a udržiavanie areálu,

c) pomocné práce pri udržiavaní hygieny a čistoty:

liečba prácou, formuje a prehlbuje praktické návyky a zručnosti v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie. 

 

GARDENTERAPIA

        sadenie kvetov, zeleniny, polievanie, rýľovanie

 

 • Práce v záhradke a v okolí zariadenia – v rámci tohto prístupu učíme klientov zručnostiam potrebným pre život, estetike prostredia a environmentálnemu cíteniu. Pri polievaní a ošetrovaní kvetov a v rámci pobytu vonku klienti spoznávajú prírodu, zvieratká, učia sa starať o živú prírodu v našej záhrade, orientovať sa v   priestore s prepojením aj na pohybovú terapiu. Tieto výchovné programy podporujú a rozvíjajú elementárne zručnosti, základné pracovné návyky, ktoré rozvíjajú a zdokonaľujú jemnú motoriku, motorickú koordináciu.

FYZIOTERAPIA

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Je liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Fyzioterapeut pri svojej práci využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

      V rámci fyzioterapie je v našom zariadení aplikovaná široká škála liečebných procedúr a terapií s cieľom dosiahnuť u prijímateľov stav relatívneho zdravia, zmiernenia a minimalizovania následkov postihnutia, resp. zdravotný stav stabilizovať a tým predchádzať vzniku regresného procesu. Fyzioterapia v DSS pozostáva z:

1. liečebnej rehabilitácie - liečba pohybom

a) liečebná rehabilitácia - pri liečebnej rehabilitácii sú používané rôzne rehabilitačné postupy: dýchacia gymnastika, mobilizačné a mäkké techniky, reflexná terapia, facilitačné techniky.

b) liečebný telocvik - ovplyvňuje obehové a dýchacie funkcie, rovnováhu vegetatívnej sústavy a zvyšovanie obranyschopnosti organizmu, má kladný vplyv na pohybový aparát, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti a na zvýšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov

c) parafínový zábal – využívame pri chorobách pohybového systému zápalového, degeneratívneho a traumatického pôvodu. Teplota parafínu je do 56 °C. Lokálna aplikácia tepla sa využíva na utíšenie bolesti. Relaxačný účinok tepla na priečne pruhované svalstvo sa využíva pri neurogénne vyvolaných svalových kontrakciách z kĺbovej blokády a z algických podnetov.

2. mechanoterapia - zahŕňa klasickú masáž

3. hydroterapia – vodoliečba, je časťou fyzioterapie, kde sa na organizmus pôsobí    nielen tepelnou energiou, ale aj pohybovou, prípadne i špeciálnymi chemickými látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí, a to s cieľom preventívnym, liečebným a rehabilitačným. Pri hydroterapii využívame hydromasážnu vaňu, ktorá spája účinky vodného kúpeľa s teplotou 36-38 °C a masáže vykonávanej cieleným prúdom vody alebo vzduchu.

4. elektroliečba - využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Význam elektroliečby spočíva v tom, že svojimi prostriedkami ovplyvňuje dráždivosť, látkovú premenu v tkanivách alebo priamo funkciu orgánov a celého tela. Na účely elektroliečby v našom zariadení slúži:

a) biolampa - používa polarizované svetlo, ktoré má schopnosť cieleného prieniku do hlbších štruktúr tkanív. Má účinok analgetický, protizápalový.

b) TENS - transkutánna elektrická nervová stimulácia je metódou elektroanalgézie založenej na poznatku, že vedenie bolestivých vzruchov a vnímanie bolesti možno zoslabiť, až potlačiť dráždením nervov na rozličných miestach  a úrovniach nervového systému. Umožňuje ovplyvniť rozličné bolestivé miesta. TENS prúdy možno použiť aj na elektropunktúru.

 

MAGNETOTERAPIA

Jedná sa o terapiu nízko-frekvenčným pulzným poľom. Magnetoterapia je bezpečná fyzikálna metóda na liečenie mnohých chorôb.

Ako magnetoterapia pôsobí:

 • regeneruje a masíruje hlboké tkanivá

 • tíši bolesti

 • stimuluje látkovú výmenu

 • podporuje delenie buniek

 • odstraňuje poruchy prekrvenia

 • zvyšuje prívod kyslíka

 • rozširuje cievy

 • urýchľuje krvný obeh

 • podporuje prečisťovanie lymfatických dráh

 • podporuje imunitný systém

SNOEZELEN

Metóda Snoezelen predstavuje relaxačnú a stimulačnú terapiu, ktorá rešpektuje potreby, voľbu a rytmus zdravotne znevýhodnených ľudí, s kombinovanými postihnutiami a autizmom. Jej úlohou je navodiť klientom príjemné pocity pomocou audiovizuálnej techniky v spojení s príjemným prostredím. Podstatou je poskytnúť jednotlivcovi čas, priestor a príležitosť užiť si prostredie vlastným tempom a spôsobom, bez očakávaní zo strany druhých. Snoezelen ponúka pre klienta a terapeuta možnosť relaxu, objavovania a vyjadrenia seba samého v otvorenej atmosfére dôvery a radosti. Pri pravidelnom využívaní rozširuje škálu zážitkov a možností a obohacuje kontakt s ľuďmi a vecami.

Priestory miestnosti sú navrhované s dôrazom na aktivizáciu všetkých zmyslov a to pomocou napr. farebných pohyblivých svetelných efektov pre zrak, relaxačnej hudby pre sluch, aromaterapie pre čuch, vodnej postele pre rozvoj uvedomovania si vlastného tela atď.

Stereotypné správanie u ľudí s ťažkým mentálnym a viacnásobným postihnutím môže byť dôsledkom nedostatku podnetov. Poškodenie zraku, sluchu, pamäte a myslenia má za následok slabé porozumenie vonkajšieho sveta, znižujúce motiváciu pohybovať sa a skúmať nepredvídateľný svet okolo. Nielen tieto aspekty, ale celkovo zlepšenie kvality života našich klientov, nás utvrdzuje v myšlienke, že zriadenie a prevádzkovanie miestnosti Snoezelen je pozitívnym prínosom pre individuálne potreby našich prijímateľov sociálnych služieb.

Ciele zriadenia miestnosti Snoezelen:

 • zlepšiť individuálne zmyslové vnímanie

 • rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie

 • zvýšenie motivácie a iniciatívy

 • uvoľnenie, zníženie stresu, napätia, negatívnych prejavov a hyperaktivity

DUCHOVNÉ SLUŽBY

    Prijímatelia možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb  v gréckokatolíckej cirkvi v obci Kalinov a to buď s doprovom zamestnancov, ak to zdravotný a psychický stav prijímateľa dovoľuje.

      Prijímatelia môžu pristúpiť aj k svätej spovedi priamo v prostredí DSS, ak o to požiadajú. Raz do mesiaca chodí otec duchovný do zariadenia.  

 Spolu s prijímateľmi sa každoročne zúčastňujeme bohoslužby na Mariánskej hore v Levoči, ale organizujeme aj výlety na pútnické miesta.

 

KNIŽNICA

      V snahe skvalitniť poskytované služby a sprostredkovať prijímateľom viac podnetov na vlastnú sebarealizáciu a vzájomnú komunikáciu je zriadená v priestoroch domova knižnica, v ktorej sú pre prijímateľov k dispozícii knihy a časopisy rôznych žánrov..

biblioterapia je podporná terapeutická metóda, ktorá využíva pôsobenie kníh – textov na čitateľa. Patrí k rozptyľujúcim činnostiam, zahŕňa i také aktivity, ktorými si jednotlivci zvyšujú úroveň vedomostí. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Do biblioterapie patrí aj písanie listov, odkazov, 

 

 

ŠPORT

      Pre športové vyžitie je v priestoroch DSS vybudovaný multifunkčný športový areál.  Časť priestoru je určená na atletické disciplíny (hod loptičkou, hod granátom, vrh guľou). Druhú časť obklopuje bežecká dráha . Súčasťou športového areálu je aj novovybudované petanque ihrisko. Športový areál slúži na sledovanie celkovej zdatnosti prijímateľov, ako aj zlepšovanie ich motoriky. Má vplyv na celkové uvoľnenie a spokojnosť prijímateľov, zabezpečuje aktívny odpočinok, fyzické a psychické uvoľnenie.

 

 

KULINOTERAPIA   

PSS s nadšením spomínajú na recepty našich mám a starých materí. V ZPB sa realizujú kulinárske popoludnia kde  si svojpomocne pripravujú jedlo, na ktoré majú chuť a patrí medzi ich obľúbené.   

 

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIA

Veľmi často dochádza k tomu, že PSS majú meravé ruky. Pomocou týchto cvičení precvičujeme jemnú motoriku a psychické funkcie potrebné pri písaní a kreslení. Ide o koordináciu ruky a oka, vnímanie priestoru v súvislosti so smerom vedenia čiary. Vďaka tejto terapii podporujeme  a prekonávame ťažkosti s týmito funkciami.

PRÁCA V STOLÁRSKEJ DIELNI: 

FYZIOTERAPIA:

MAGNETOTERAPIA:

SNOEZELEN:

DUCHOVNÉ SLUŽBY: