top of page

Strategické ciele a vízia

Politika kvality

Prostredníctvom poskytovaných služieb vytvárať komplexný program sociálnych služieb vychádzajúcich zo sociálneho a zdravotného stavu a špecifických i individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby. Všetci spoločne vytvárame jeden tím, ktorému záleží na poskytovaní kvalitnej služby a naďalej pracujeme na zvyšovaní kvality 

 Vízia

  • CSS poskytuje kvalitné sociálne služby a zároveň dbá na subjektívnu spokojnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb ,

  • poskytované sociálne služby sú v maximálnej možnej miere orientované na prijímateľov sociálnych služieb,

  • zariadenie vytvára také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejší život prijímateľov sociálnej služby a ich integráciu medzi intaktnú spoločnosť,

  • CSS Kalinov je zariadením, v ktorom je vytvorený pocit pohody, dôvery, vzájomného rešpektu a vysokej profesionálnej odbornosti zamestnancov,

  • súčasťou CSS Kalinov je Zariadenie podporovaného bývania.

Pracovníci svojou profesionálnou prácou zbližujú, spájajú znevýhodnených PSS s komunitou obce na základe špecifických potrieb s individuálnym prístupom.

Poslanie

      Poslaním CSS Dúhový sen Kalinov, je podľa §12 Zákona o sociálnych službách poskytovať sociálne služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú

  •   Domov sociálnych služieb

  •   Zariadenie podporovaného bývania

  •   Špecializované zariadenie

  •   Domov na pol ceste

ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja.

 

Hodnoty organizácie

 

          K R E A T Í V N O S Ť           

E M P A T I A

Č E S T N O S Ť

P R A V D O V R A V N O S Ť

Z O D P O V E D N O S Ť

P R A C O V I T O S Ť

bottom of page