top of page

Strategické ciele a vízia

Politika kvality

Prostredníctvom poskytovaných služieb vytvárať komplexný program sociálnych služieb vychádzajúcich zo sociálneho a zdravotného stavu a špecifických i individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby. Všetci spoločne vytvárame jeden tím, ktorému záleží na poskytovaní kvalitnej služby a naďalej pracujeme na zvyšovaní kvality 

 Vízia

  • CSS poskytuje kvalitné sociálne služby a zároveň dbá na subjektívnu spokojnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb ,

  • poskytované sociálne služby sú v maximálnej možnej miere orientované na prijímateľov sociálnych služieb,

  • zariadenie vytvára také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejší život prijímateľov sociálnej služby a ich integráciu medzi intaktnú spoločnosť,

  • CSS Kalinov je zariadením, v ktorom je vytvorený pocit pohody, dôvery, vzájomného rešpektu a vysokej profesionálnej odbornosti zamestnancov,

  • súčasťou CSS Kalinov je Zariadenie podporovaného bývania.

Pracovníci svojou profesionálnou prácou zbližujú, spájajú znevýhodnených PSS s komunitou obce na základe špecifických potrieb s individuálnym prístupom.

Poslanie

      Poslaním CSS Dúhový sen Kalinov, je podľa §12 Zákona o sociálnych službách poskytovať sociálne služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú

  •   Domov sociálnych služieb

  •   Zariadenie podporovaného bývania

  •   Špecializované zariadenie

  •   Domov na pol ceste

ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Ciele kvality

 

Cieľ

Obsah

Obdobie

CIEĽ 1.                                              Implementovať podmienky kvality                                       2020-2021

CIEĽ 2.                    Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík a krízových                2021

                                                situácií so zavedením riadenia rizík do praxe.

CIEĽ 3.                              Vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov                       2021

CIEĽ 4.                                    Vypracovať postupy, pravidlá a podmienky                               2019-2020

                                           dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

CIEĽ 5.                            Vypracovať postupy, pravidlá a podmienky na podporu a zachovanie identity                            2020-2021

                                                           prijímateľa sociálnej služby (ďalej PSS), jeho osobnej integrity, nezávislosti,

                                                               individuálnej rozmanitosti a na vytváranie pozitívneho obrazu o PSS.

CIEĽ 6.                              Vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické                          2020

                                                                príručky odborných procesov.

CIEĽ 7.                                              Debarierizácia terapeutických dielni                                      2021

CIEĽ 8.                               Vybaviť jednotlivé oddelenia počítačovou technikou s

                                 prístupom na internet a vybudovanie internej komunikačnej  siete             2021

CIEĽ 9.                    Centralizácia priestorov Alternatívnych terapií, Rozvoja pracovných      2020-2021

                                            zručností a Ergpterapeutických a záujmových činností

CIEĽ 10.                  Vybaviť  tím 1 v DSS tréningovým kútom pre sebaobslužné činnosti            2021

Hodnoty organizácie

 

          K R E A T Í V N O S Ť           

E M P A T I A

Č E S T N O S Ť

P R A V D O V R A V N O S Ť

Z O D P O V E D N O S Ť

P R A C O V I T O S Ť

bottom of page