top of page

Zariadenie podporovaného bývania

Kopie psk-logo.png
Kopie Zariadenie_podporovaného_bývan

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu


a, poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,


b, utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy,
2. upratovanie,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
c, vykonáva sociálnu rehabilitáciu

Úhrada nákladov v zariadení podporovaného bývania sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého účinnosť nadobudol 01.07.2019.


Kapacita zariadenia: 10 miest
Kontaktná adresa:
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
068 01 Kalinov
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Torhanová
Kontaktné telefónne číslo: 057/7321533
email: dsskalinov@centrum.sk

bottom of page